joomla templates top joomla templates template joomla

Karta zgłoszenia XIX

  

Wytyczne :
Referat – wystąpienie ustne 7 min,  prezentacja w programie PowerPoint

Plakat –  wystąpienie ustne 3 min, prezentacja w programie PowerPoint. Maksymalnie 3 slajdy

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy prezentacji

Prosimy o dokładne wypełnienie karty uczestnictwa w celu usprawnienia organizacji Konferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu zgłoszenia obsługi uczestnictwa w XIX  KONFERENCJI BIOMATERIAŁY I MECHANIKA  W STOMATOLOGII 2019 r.

Przyjmuję do wiadomości poniższe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO 1:

Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;

Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;

Dane osobowe przetwarza się w celu obsługi uczestnictwa w XIX KONFERENCJI BIOMATERIAŁY I MECHANIKA  W STOMATOLOGII 2019 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO t.j udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz podmioty przetwarzające (współorganizatorzy Konferencji) na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO, inne organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostępnienie danych osobowych. SUM nie przewiduje przekazywania danych osobowych do Państwa trzeciego.

Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż miesiąc od zakończenia konferencji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji uczestnictwa w Konferencji i wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawnych. Niepodanie danych osobowych  uniemożliwi realizację złożonego zamówienia.

W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600.

Oświadczam, że przedstawiona treść obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO jest dla mnie zrozumiała.