joomla templates top joomla templates template joomla

Od przedszkola do seniora

Formularz Zgłoszeniowy

Od przedszkola do seniora

 

Klauzula informacyjna

 

W związku z przystąpieniem do Projektu pt.:  „Od przedszkola do seniora” realizowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, współfinansowanego z budżetu Miasta Katowice, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenie wsparcia, realizacji projektu pt. „Od przedszkola do seniora”, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości poniższe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO:
1)    Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600;
2)    aktualne dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
3)    dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu pt.: „Od przedszkola do seniora”, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz 16 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.). Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4)    dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 5 lat, w oparciu o Zarządzenie Rektora Nr 79/2007 z dnia 31.08.2007 r. „Instrukcja kancelaryjna dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”;
5)    przysługuje mi prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
6)    przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7)    przysługuje mi prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;
8)    moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu pt.: „Od przedszkola do seniora”, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości;
9)    podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie;
10)    w przypadku przetwarzania podanych na liście obecności danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia treści ww. możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600.
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania aktywności fizycznej, a w razie ich wystąpienia zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie personel.