Elektroniczny System Ubezpieczeń Studentów
Logo Samorządu Studenckiego SUM
Logo PZU

1. Informacje ogólne o ubezpieczeniu

Samorząd Studencki oferuje wszystkim zainteresowanym studentom i doktorantom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego możliwość ubezpieczenia się w trzech wariantach: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) wraz z odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) i/lub odpowiedzialności cywilnej praktykanta (OC-P) w wariancie podstawowym i rozszerzonym (do wyboru jedna z opcji) - porównanie ofert poniżej. Ubezpieczenie obejmuje następstwa wypadków i zdarzeń zarówno na terenie Uczelni jak i na obszarze całego świata. Ubezpieczenie obowiązuje od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku, a jeśli zostanie zawarte do dnia 31 grudnia 2017 r. łącznie, to obejmuje także szkody powstałe po 1 października 2017 roku (działa wstecz). Jednorazowa składka ubezpieczenia NNW+OC wynosi 40,00 PLN, w przypadku OC-P wariant podstawowy 50 zł, zaś przy wariancie rozszerzonym uiszczana jest dodatkowa składka 10zł. Porównanie tych ofert znajduje się tutaj. Oferta ubezpieczenia skierowana jest wyłącznie do studentów i doktorantów SUM w Katowicach.
Ubezpieczenie NNW nie jest stricte obowiązkowe, jednak warto je mieć, zwłaszcza, że stawka jest bardzo konkurencyjna, a ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na terenie całego świata. Jest ono wymagane od studentów mających w tym roku akademickim praktyki, dlatego radzimy nie zwlekać i ubezpieczyć się jak najszybciej.
Ulotka zawierająca szczegółowe informacje dotyczące zakresu ochrony dostępna jest tutaj. Karta Produktu NNW, OC i OC-P znajduje się tutaj, tutaj i tutaj, a certyfikaty zawarcia umowy tutaj, tutaj i tutaj.
W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres samorzad@sum.edu.pl, podając w tytule swoje imię i nazwisko, PESEL oraz wydział.

2. Ubezpiecz się

Procedura ubezpieczenia odbywa się wyłącznie na drodze elektronicznej, za pomocą poniższej strony. W pierwszym kroku należy wykonać przelew składki na konto ubezpieczyciela, następnie przesłać potwierdzenie przelewu wraz z danymi osoby ubezpieczonej i uposażonej za pomocą formularza poniżej. Po weryfikacji zgłoszenia zostanie wygenerowany certyfikat potwierdzający ubezpieczenie, który zostanie wysłany na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Wykonaj poniższe kroki, aby sie ubezpieczyć:
 1. Wykonaj przelew w kwocie 40 zł w przypadku NNW+OC, zaś 50 zł w przypadku OC-P podstawowego i 60 zł rozszerzonego na rachunek: 38 1240 6960 7170 0001 2027 7086 wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko, PESEL oraz numer polisy: A-A NR 277086 (NNW) i/lub A-A NR 289499 (OC-P podstawowe i rozszerzone), np. dla NNW + OC-P podstawowego:
  Jan Nowak, PESEL 12369825478, polisa  NR 277086, AA NR 28949
  Kwota: 90 zł
  Odbiorca przelewu:
  InterRisk TU S.A. VIG Oddział Katowice, 40-129 Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów NMP 11.
 2. Uzyskaj elektroniczne potwierdzenie ubezpieczenia i wpis na listę ubezpieczonych, wypełniając poniższy formularz. Po sprawdzeniu danych elektroniczne potwierdzenie zostanie przesłane na podany adres e-mail.

 3. Dane ubezpieczonego:
  Imię:
  Nazwisko:
  PESEL:
  Adres:
  E-mail:
  Wydział:
  Załącz potwierdzenie przelewu. Akceptowane są pliki PDF i JPG o maksymalnym rozmiarze 1MB. Uwaga! Nazwy plików nie mogą zawierać innych znaków niż litery i cyfry!
  Potwierdzenie przelewu:
  Dane uposażonego: (?)
  Osoba uposażona otrzyma odszkodowanie w przypadku śmierci ubezpieczonego.
  Imię:
  Nazwisko:
  PESEL:
  Adres:
  Rodzaj wykupionego ubezpieczenia: (?)
  Jeśli kupiłeś/aś samo ubezpieczenie NNW, to zaznacz pole obok "NNW". Jeśli natomiast kupiłeś/aś dodatkowe ubezpieczenie OC, wybierz jego rodzaj. Możesz także kupić samo ubezpieczenie OC, bez NNW.
  NNW (40zł)
  Upoważniam Probroker Outsourcing Sp. z o.o. do reprezentowania moich interesów w zakresie umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (dalej: „Umowa ubezpieczenia”), negocjowania warunków ubezpieczenia oraz sprawowania nadzoru nad wykonywaniem Umowy ubezpieczenia. W tym zakresie wskazuje jednocześnie, iż Probroker Outsourcing Sp. z o.o., chcąc skorzystać z usług pośrednika ubezpieczeniowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, jest uprawniona udzielić pełnomocnictwa do świadczenia tego rodzaju usług wyłącznie brokerowi ubezpieczeniowemu Nord Partner Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez ProBroker Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Fałata 94, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000268554, NIP 586-21-82-355, kapitał zakładowy 400.000,00 zł. Wyrażam również, w zakresie niezbędnym dla przygotowania, zawarcia i wykonania Umowy ubezpieczenia, zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie przez Probroker Outsourcing Sp. z o.o. moich danych osobowych pośrednikowi ubezpieczeniowemu Nord Partner Sp. z o.o. w Toruniu, zakładom ubezpieczeń oraz działającym w ich imieniu podmiotom likwidującym szkody z Umowy ubezpieczenia.
  Oświadczam, iż otrzymałem i zapoznałem (-am) się z ofertą ubezpieczyciela, warunkami umowy ubezpieczenia oraz doręczonymi OWU (zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1 i art. 19 Ustawy z dnia 10.11.2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015, poz. 1844)): 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/29/03/2016 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 29.03.2016r. dostępne tutaj 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC osób fizycznych w życiu prywatnym zatwierdzone uchwałą 01/08/12/2015 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 8 grudnia 2015 r. dostępne tutaj, a także sposobem i trybem rozpatrywania skarg i reklamacji zgłaszanych przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
  Akceptuję, że ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się w dniu wskazanym ubezpieczycielowi przez uczelnie nie później niż w dniu 01.10.2017 r., pod warunkiem opłacenia składki w terminie określonym w umowie ubezpieczenia. W przypadku osób, które opłacą składkę doraźną w terminie po 31.12.2017 roku, okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki i trwa do 30.09.2018 roku. Oświadczam, że podane w formularzu zgłoszenia dane, są zgodne ze stanem faktycznym.

Logo Samorządu Studenckiego SUM
Samorząd Studencki
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
e-mail: samorzad@sum.edu.pl, tel.: 693 303 291
www.samorzad.sum.edu.pl