joomla templates top joomla templates template joomla

Welcome to SUM

Loga Funduszy

 FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Wielowymiarowe wsparcie SUM w zakresie zapewnienia wysokiej jakości obsługi studentów i kadry zagranicznej (Welcome to SUM”) w ramach programu „Welcome to Poland” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój"

DOTYCZĄCY  SZKOLEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH 
I DYDAKTYCZNYCH ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

UWAGA – proszę o uważne wypełnienie formularza, „krok po kroku”. Test językowy jest elementem rekrutacji, jednakże wypełnienie samego testu nie jest podstawą do kwalifikacji do udziału w kursie (hasła klucze do testu znajdują się na kolejnej stronie formularza). Tylko wypełnienie formularza rekrutacyjnego umożliwia wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym.

 

Podstawowe wymagania kandydatów do udziału w szkoleniach (obligatoryjnie): 

 1. Pracownik administracyjny lub dydaktyczny (tj. pracownik, który wykonuje na swoim stanowisku pracy czynności o charakterze administracyjnym lub dydaktycznym) , zatrudniony w SUM w oparciu o umowę o pracę oraz
 2. Wykonywanie pracy mającej bezpośredni kontakt z cudzoziemcami (studentami lub kadrą z zagranicy) lub z dokumentami anglojęzycznymi

Uwaga: 

Jedna osoba może wziąć udział w jednym szkoleniu w ramach projektu „Welcome to SUM” 


1  Do grupy pracowników administracyjnych tj. niebędących nauczycielami akademickimi, którzy wykonują zadania o charakterze administracyjnym lub dydaktycznym należy zaliczyć: pracowników administracji (m.in. samodzielnych referentów, specjalistów, kierowników) oraz pracowników naukowo-technicznych (m.in. techników, starszych techników, specjalistów), natomiast do grupy pracowników dydaktycznych tj. nauczycieli akademickich należy w szczególności zaliczyć: pracowników badawczo-dydaktycznych (m.in. adiunktów, asystentów profesorów) oraz pracowników dydaktycznych (m.in. wykładowców, starszych wykładowców)

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O RODZAJACH DOSTĘPNYCH SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH:


I. Język angielski ogólny

Podstawowe informacje:

 1. Charakter: zajęcia ukierunkowane na nabycie lub podniesienie umiejętności praktycznego posługiwania się językiem angielskim
 2. Czas trwania: do grudnia 2019r.
 3. Częstotliwość: Częstotliwość: 1x w tygodniu po 90 min. (godz. 15:45 lub 16:00 - poniedziałek, wtorek, środa lub czwartek)
 4. 14 grup: 6-10 osób  (poziomy: od A1 do B2)
 5. Miejsce: 5 lokalizacji – Sosnowiec (2 grupy), Zabrze (3 grupy), Bytom (2 grupy), Katowice- Ligota (4 grupy), Katowice- Centrum -Rektorat (3 grupy)

II. Język angielski specjalistyczny dla pracowników biblioteki SUM

Podstawowe informacje:

 1. Charakter: zajęcia ukierunkowane na nabycie specjalistycznego słownictwa oraz rozwinięcie zdolności konwersacyjnych dla pracowników Biblioteki SUM
 2. Czas trwania: do grudnia 2019r.
 3. Częstotliwość: Częstotliwość: 1x w tygodniu po 90 min. (godz. 15:45 lub 16:00 - poniedziałek, wtorek, środa lub czwartek)
 4. 1 grupa: 6- 8 osób
 5. Minimalny poziom znajomości języka angielskiego ogólnego w chwili przystąpienia do kursu: B1
 6. Miejsce: budynek Biblioteki Głównej SUM 

III. Język angielski specjalistyczny dla pracowników administracyjnych

Podstawowe informacje:

 1. Charakter: zajęcia ukierunkowane na nabycie specjalistycznego słownictwa oraz rozwinięcie zdolności konwersacyjnych oraz umiejętności pisania pism urzędowych w języku angielskim 
 2. Czas trwania: do grudnia 2019r.
 3. Częstotliwość: Częstotliwość: 1x w tygodniu po 90 min. (godz. 15:45 lub 16:00 - poniedziałek, wtorek, środa lub czwartek)
 4. 1 grupa: 8- 10 osób
 5. Minimalny poziom znajomości języka angielskiego ogólnego w chwili przystąpienia do kursu: B2
 6. Miejsce: Katowice - Ligota

 

Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych(Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania się do Projektu zobowiązuję się do wyrażenia zgody i podpisania oświadczenia dotyczącego danych osobowych , określonego w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa pracowników administracyjnych i dydaktycznych SUM w szkoleniach/kursach realizowanych w ramach projektu „Wielowymiarowe wsparcie SUM w zakresie zapewnienia wysokiej jakości obsługi studentów i kadry zagranicznej (Welcome to SUM)”)

Klauzula informacyjna

Przyjmuję do wiadomości poniższe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO[1]:

1) Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;

2) Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;

3) Dane osobowe przetwarza się w celu rekrutacji do projektu „Wielowymiarowe wsparcie SUM w zakresie zapewnienia wysokiej jakości obsługi studentów i kadry zagranicznej (Welcome to SUM)” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO t.j udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych

4) Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz inne organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.

5) SUM nie przewiduje przekazywania danych osobowych do Państwa trzeciego.

6) Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. W uzasadnionych przypadkach okres ustalany na podstawie Zarządzeniem Rektora SUM Nr 79/2007 z dnia 31.08.2007r. z późn. zm. „Instrukcja Kancelaryjna dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rejestrację i uczestnictwo w projekcie.

11) W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600.

Oświadczam, że przedstawiona treść obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO jest dla mnie zrozumiała.

Proszę o zaznaczenie:

1.     rodzaju kursu, którym jest Pan/ Pani zainteresowana oraz

2.     w przypadku zaznaczenia kursu języka angielskiego ogólnego- preferowane miejsce szkolenia (wybór nie jest uzależniony od miejsca pracy) i preferowaną grupę zaawansowania (biorąc pod uwagę obecny poziom znajomości języka angielskiego ogólnego- patrz Tabela 1)

3.     w przypadku zaznaczenia kursu języka angielskiego specjalistycznego dla pracowników Biblioteki SUM – potwierdzenie znajomości języka (patrz Tabela 1) i miejsca pracy

4.     w przypadku zaznaczenia kursu języka angielskiego specjalistycznego dla pracowników administracyjnych SUM – potwierdzenie znajomości języka (patrz Tabela 1)  i rodzaju wykonywanej pracy

 

Uwaga: wszyscy kandydaci, którzy chcą rozpocząć kurs języka angielskiego ogólnego na poziomie od A2 do B2 są zobowiązani do samodzielnego rozwiązania testu językowego, który znajduje się na podlinkowanej stronie internetowej i wprowadzić jego wynik do formularza.

 

Wszyscy kandydaci, którzy chcą rozpocząć kurs języka angielskiego specjalistycznego są zobowiązani samodzielnie określić swoją znajomość języka angielskiego ogólnego na wymaganym poziomie. (można skorzystać z testu językowego zamieszczonego w formularzu).

 

Tabela 1: Opis poziomów znajomości języka angielskiego (opracowany na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)[1]

 

 

Poziom

Opis

A1

Początkujący (Beginner)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.


       A2

Niższy średniozaawansowany
(Elementary/Pre-intermediate)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.


       B1

Średniozaawansowany
(Intermediate)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.


        B2

Wyższy średniozaawansowany
(upper/post-intermediate)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań (opis tego poziomu znajomości języka angielskiego umieszcza się w celach porównawczych z poziomem B1, z jednoczesnym zwróceniem uwagi, że osoby posiadające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 mają możliwość wzięcia udziału tylko w kursie języka angielskiego specjalistycznego dla pracowników administracyjnych).


 

Grupa zaawansowania:

Grupa A1 poziom 0 (poziom początkujący- Beginner) – dla kandydatów nieposiadających żadnej znajomości języka angielskiego, nieuczących się nigdy języka (proszę pominąć test językowy i poniżej wybrać przyporządkowanie do grupy A1 poziom 0)
Grupa A1(poziom początkujący- Beginner) – dla kandydatów posiadających znikomą wiedzę z języka angielskiego, którzy mieli styczność z językiem angielskim lub w przeszłości uczyli się języka (proszę rozwiązać test językowy)
Grupa A2, Grupa B1, Grupa B2 – konieczność rozwiązania testu językowego

 

Instrukcja do wykonania testu językowego:

1. Proszę przejść na stronę testu językowego za pomocą poniższego linku.

2. Proszę o zalogowanie się do Platformy E-learningowej SUM za pomocą indywidualnego pracowniczego konta e-mail i hasła do tego konta (za pomocą przycisku „Zaloguj się” w prawym górnym rogu strony).

3. Proszę o wybór z listy rozwijanej „Kursy” hasła „Szkolenia ogólne”, następnie proszę wybrać „Kurs języka angielskiego” (z dołu listy) i oraz proszę wprowadzić hasło do kursu: Welcome , a następnie hasło do testu: welcome

4. Proszę o rozwiązanie testu językowego. Test jest złożony z 80 pytań i jest testem jednokrotnego wyboru. W przypadku braku znajomości odpowiedzi na określone pytanie, należy je pominąć. Test można zakończyć w każdej chwili, bez konieczności odpowiadania na wszystkie pytania (w szczególności jeżeli poziom trudności wykracza poza możliwości kandydata)- wówczas proszę potwierdzić chęć zakończenia testu. 

5. System wygeneruje wynik testu na podstawie udzielonych odpowiedzi. Proszę powrócić do formularza rekrutacyjnego, poniżej wpisać liczbę uzyskanych punktów i następnie określić swoje przyporządkowanie do grupy w Projekcie .

 

UWAGA- wynik testu określa, na podstawie dotychczasowej znajomości języka angielskiego,  grupę zaawansowania (a w rezultacie grupę przyporządkowania w Projekcie) , do której kandydat powinien dołączyć .

 

Link do testu językowego-> https://elearning.sum.edu.pl/

 

 

Liczba punktów, uzyskana w teście językowym

Grupa zaawansowania

Grupa przyporządkowania w Projekcie

 

       0- 9

A0

A1 poziom 0

       10- 19

A1

A1

       20- 29

A1+

      30- 39

A2

A2

      40- 49

A2+

     50- 57

B1

B1

     58- 64

B1+

     65- 74

B2

B2

     75- 77

B2+

     78- 80

C1

 

 

UWAGA-  kandydat potwierdza znajomość języka angielskiego samodzielnie (patrz Tabela 1) lub po wykonaniu testu językowego (przyporządkowanie do grupy zaawansowania min. B1)

(w Wydziale Lekarskim w Katowicach lub w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach lub w Centrum Dydaktyki i Symulacji w Katowicach)

UWAGA-  kandydat potwierdza znajomość języka angielskiego samodzielnie (patrz Tabela 1) lub po wykonaniu testu językowego (przyporządkowanie do grupy zaawansowania min. B2)